Valitse vastuullisemmin - usein kysytyt kysymykset

A man dressed in a white sweatshirt and cap, cycles away from the camera past docked boats, alongside west harbour as the sun sets. Apartment blocks are sat on the horizon on the edge of the harbour.

Mikä MyHelsingin Valitse vastuullisemmin -palvelu on?

Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Se siivilöi MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja. Kesäkuussa 2019 julkaistu versio käsitti rajatun määrän toimijoita, vuoden 2020 alusta alkaen palvelu on avattu kaikille paikallisille palveluntarjoajille, jotka täyttävät kriteeristön vähimmäisvaatimukset. 

Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös ekologisen kestävyyden muut ulottuvuudet ja sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu.

Vuoden 2020 aikana kriteeristöä on uudistettu ja se huomioi jatkossa entistä paremmin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Myös ekologisen kestävyyden kriteerejä on päivitetty vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. 

Kriteeristön läpäisseet palveluntarjoajat on merkitty palvelussa vihreällä kulmamerkillä ja jokaisen kohdalta pääsee tutkimaan, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä eivät. Tarkoituksena ei ole hakea kaikki kriteerit täyttäviä mallioppilaita vaan kannustaa tekemään vaikuttava määrä parempaan elämäntapaan johtavia ratkaisuja.

Miksi palvelua on lähdetty kehittämään?

Ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista. Sen torjuminen ei ole pienen vähemmistön tehtävä – saati etuoikeus. Maailma tulee muuttumaan ja meistä jokainen on tässä muutoksessa mukana. Meillä jokaisella on oikeus löytää omat tapamme vaikuttaa. Mikään teko ei ole liian pieni, sillä nyt tarvitaan toimenpiteitä kaikilla rintamilla.

Siksi Helsinki on sitoutunut tarjoamaan vastuullisemman elämäntavan – ihan jokaiselle kaupunkilaiselle. Koska ymmärrämme, että aitoa vaikutusta syntyy vasta silloin, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan osaksi isompaa muutosta.

Haluamme raivata tilaa uudenlaiselle ajattelulle ja elämäntavoille. Haluamme olla kaupunki, jossa parempaa elämää opetellaan ja oivalletaan yhdessä, emmekä pelkää tehdä matkalla virheitä. Toivomme, että näistä kokeiluista voivat muutkin oppia.

Helsinki ei ole vielä valmis, mutta olemme valmiita tekemään hartiavoimin töitä vastuullisuuden eteen. Siksi kutsumme kaikki helsinkiläiset mukaan jakamaan parhaita käytänteitä ja kirittämään toisiamme kohti vastuullisempia valintoja: määritellään yhdessä, mistä hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa koostuu.

MyHelsinki.fi-sivuston Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa kuluttajia valitsemaan vastuullisen toimivia palveluja ja kannustaa hyvin erilaisia toimijoita ja palveluntarjoajia panostamaan vastuullisen toimintaan. 

Kenelle Valitse vastuullisemmin -palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu MyHelsinki-sivuston käyttäjille, pääkaupunkiseudun asukkaille ja kaupungissa vieraileville ihmisille.

Palvelu on avoin kaikille paikallisille palveluntarjoajille, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset kriteeristöstä. Palveluluokkia on kuusi: Nähtävyydet, Ravintolat, kahvilat ja baarit, Ostokset, Majoitus, Tapahtumat, Tapahtumatilat.

Miten Helsinki on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä?

Helsinki on määrittänyt kaupunkistrategiassa visioksi olla maailman toimivin kaupunki ja hyvää elämää varten. Tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, vastuullisesti ja kestävästi. Toimiva ja päivä päivältä parempi Helsinki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina jokapäiväisessä elämässä.

Kaupungeilla on keskeinen rooli ratkaisujen etsimisessä, sillä iso osa ilmastonmuutoksen ratkaisuista vaikuttaa suoraan ihmisten arjen valintoihin. Kaupunkien kyky ohjata, kehittää ja ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä käytännön toimia on keskeistä siinä, että globaaleissa ilmastotavoitteissa voidaan onnistua.

Helsinki on New Yorkin jälkeen toinen kaupunki maailmassa, joka sitoutui YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vapaaehtoiseen kaupunkitasoiseen raportointiin. Raportoinnin tavoitteena on tehdä näkyväksi, miten Helsinki toteuttaa Agenda 2030 -tavoitteita. Järjestyksessään jo toinen kaupunkitasoinen kestävän kehityksen raportti julkaistiin toukokuussa 2021. Helsingin ensimmäinen raportti luovutettiin YK:lle vuonna 2019.

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä globaaleja muutosvoimia. Helsinki korostaa toiminnassaan kestäviä valintoja ja ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti. Helsinki rakentaa yhteistyötä alan keskeisten kansainvälisten verkostojen, kuten C40-verkon kautta, toimii testialustana erilaisille skaalautuville kokeiluille, tuottaa ratkaisuja itse tai alan yritysten kanssa sekä vaikuttaa niissä kansainvälisissä foorumeissa, joissa uusia kestäviä ratkaisuja tuotetaan. 

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, ettei kaupungin toiminta vaikuta ilmastonmuutokseen. Tavoite tarkoittaa muun muassa sitä, että kaukolämmön päästöjä vähennetään nykyisestä valtavat 70 prosenttia. Valtio on myös kieltänyt kivihiilen polton vuoteen 2029 mennessä. 

Helsinki on vähentänyt päästöjään vuodesta 1990 jo 25 prosenttia, ja asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet samana aikana jopa 42 prosenttia. Emme vielä ole mallioppilas, mutta haluamme pyrkiä koko ajan parempaan ja olla siinä esimerkkinä myös muille.

Minkälaisia palveluntarjoajia palvelussa on mukana? 

Tällä hetkellä palvelu kattaa palveluita seuraavista luokista:

  1. Ravintolat, kahvilat ja baarit
  2. Liikkeet
  3. Käyntikohteet
  4. Majoitusvaihtoehdot
  5. Tapahtumat
  6. Tapahtumatilat

Valitse vastuullisemmin –palvelu siivilöi MyHelsinki.fi-sivustolta sellaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat kestävästi ja voivat näyttää hyvää esimerkkiä vastuullisuustyössä. Palvelussa mukana olevat palveluntarjoajat ovat arvioineet omaa toimintaansa kriteeristön kautta ja täyttäneet vähintään minimimäärän kriteereitä.

Miten palveluun pääsee mukaan?

Valitse vastuullisemmin –palvelu on auki kaikille paikallisille palveluntarjoajille, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset kriteeristöstä.  Palveluun voi ilmoittautua mukaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen oman palveluluokkansa mukaisesti. 

Palveluntarjoaja arvioi itse omaa palveluaan kriteeristön avulla, ja selvittää, mitkä kriteerit omassa palveluluokassaan täyttää. Jos palveluntarjoaja täyttää vähintään minimimäärän kriteerejä omassa palveluluokassaan, voidaan se luokitella vastuullisemmaksi valinnaksi MyHelsinki.fi:ssä. Palveluntarjoajan asiakkaat voivat antaa palautetta toimijan onnistumisesta vastuullisuudessa MyHelsinki.fi:n kautta.

Kriteeristön läpäisseet palveluntarjoajat on merkitty vihreällä kulmamerkillä ja jokaisen kohdalta pääsee tutkimaan, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä eivät. Tarkoituksena ei ole hakea kaikki kriteerit täyttäviä mallioppilaita vaan kannustaa tekemään vaikuttava määrä parempaan elämäntapaan johtavia ratkaisuja.

Koska kyseessä ei ole uusi vastuullisuusmerkki tai -sertifikaatti, kriteerien täyttymistä ei auditoida kolmannen osapuolen toimesta. Palvelu siis luottaa toiminnanharjoittajan tuntemukseen omasta toiminnastaan ja omaan haluun tehdä vastuullisuustyötä. Lisäksi MyHelsinki.fi:n käyttäjiä, jotka ovat käyttäneet palveluita, kannustetaan antamaan palautetta vastuullisuuskriteerien täyttymisestä MyHelsinki.fi-sivuston kautta. Palaute ei näy sivustolla. Helsinki Marketing käsittelee palautteet. Jos kriteerien täyttymisessä huomataan puutteita, ollaan palveluntarjoajaan yhteydessä, jotta hän voi kehittää toimintaansa kyseisellä osa-alueella. 

Kriteeristön täyttävän toimijan oletetaan perehdyttävän myös työntekijänsä säännöllisesti yrityksen arvoista ja vastuullisuustyöstä.

Mitkä ovat kriteerit, joihin palvelu perustuu?

Me uskomme, että jokainen palveluntarjoaja on valmis tekemään asioita paremmin – siksi haluamme antaa kaikille yrityksille myös keinot ja alustan toimia entistä vastuullisemmin. Kriteeristöllä tarjoamme palveluntarjoajille työkalupakin, jolla kehittää vastuullisempaa toimintaa.

Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös ekologisen kestävyyden muut ulottuvuudet ja sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu. Täyttämällä minimimäärän oman palveluluokkansa kriteereitä, palveluntarjoaja pääsee mukaan Valitse vastuullisemmin –palveluun.

Kriteerejä on eri palveluluokissa 9–25 kpl, ja jokaisessa palveluluokassa on määritelty minimimäärä kriteerejä, jotka täyttämällä toimija luokitellaan toiminnaltaan kestäväksi. Osa kriteereistä on helpommin saavutettavia, kun taas toiset kriteerit vaativat pitkäjänteisempää työtä (esim. hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensaatio).

Kriteeristön liitteenä on selitteitä, jotka avaavat eri kriteerien taustoja ja jotka ohjeistavat kriteerien täyttämistä palveluntarjoajalle. 

Monissa kriteereissä vaaditaan esimerkiksi suunnitelman tekemistä, jolloin suunnitelman laajuus ja kunnianhimoisuus on palveluntarjoajan vastuulla. Kriteeristöllä tarjoamme palveluntarjoajille työkalupakin, jolla kehittää vastuullisempaa toimintaa ja jakaa parhaita käytänteitä.

Kriteeristöstä on myös haluttu tehdä saavutettava erilaisille toimijoille, koska jokaisella on oltava mahdollisuus olla osa suurempaa muutosta. Aitoa vaikutusta syntyy, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan mukaan.

Miten kriteerit on rakennettu?

Kriteerien rakentamisesta vastasivat kestävyyden ja vastuullisuuden parissa pitkään työskennelleen ajatushautomo Demos Helsingin asiantuntijat. Ensin kartoitettiin muita olemassaolevia vastaavia kriteeristöjä, kuten erilaisten ympäristömerkkien ja sertifikaattien vaatimuksia. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi Visit Finlandin ja heidän kehittämänsä Sustainable Travel Finland -merkin kanssa. Lisäksi perehdyttiin tuoreimpaan tutkimukseen aiheesta. Sen jälkeen, mikä kussakin kategoriassa olisi merkittävin ympäristövaikutusten aiheuttaja: esimerkiksi ravintoloiden kohdalla se on ruoka, aktiviteeteissa liikkuminen ja niin edelleen. Eri alojen asiantuntijat kommentoivat ensimmäistä luonnosta, jonka jälkeen noin 20 toimijaa saivat kommentoida seuraavaa versiota.

Vuoden 2020 aikana kriteeristöä on uudistettu ja se huomioi jatkossa entistä paremmin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Myös ekologisen kestävyyden kriteerejä on päivitetty vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Uudistettu kriteeristö julkaistiin toukokuussa 2021. 

Kriteereitä on tarkoitus päivittää säännöllisesti.

Mikä vaikuttavuus kriteeristöllä on?

Kriteeristö halutiin rakentaa niin, että se on saavutettava hyvin erilaisille toimijoille, niin pienelle kahvilalle kuin suurelle hotellille. Toiminnanharjoittajat voivat tiettyyn rajaan asti päättää itse millä keinoin edistävät vastuullisuutta. Näin kriteeristön täyttäminen on mahdollista ja tavoittelu motivoivaa myös pienille toimijoille. Uskomme tämän edistävän kriteeristön vaikuttavuutta.

Miten kriteerien täyttymistä valvotaan?

Kriteeristöä ei auditoida, vaan kriteeristön täyttäminen perustuu luottamukseen palveluntarjoajia kohtaan. Tällöin asiakkailta saatavan palautteen merkitys korostuu. MyHelsinki.fi-sivustolla on näkyvästi esillä mahdollisuus jättää palautetta palveluntarjoajan kestävyystyöstä. Palaute ei ole näkyvillä MyHelsinki.fi-sivustolla, vaan se toimitetaan suoraan Helsinki Marketingille. Palautetta käydään säännöllisesti läpi, ja palautteet käydään läpi palautetta koskevan toimijan kanssa. Toimijalle annetaan madollisuus parantaa toimintaansa. Jos toimija saa toistuvasti negatiivista palautetta kestävyystyöstään sen oikeus palvelun mukanaolossa evätään.

Jos toimijoita ei auditoida, miten voitte olla varmoja, että kaikki vastuullisiksi ilmoittautuneet palvelut varmasti täyttävät kriteerit ja täyttävät ne esimerkiksi myös vuoden päästä?

Nykypäivän kuluttajat ovat tiedostavia ja palveluntarjoajien tulisi nähdä vastuullisuus tärkeänä osana omaa liiketoimintaansa. Oman toiminnan arvioiminen lähtee yritysten omasta motivaatiosta, ja luotamme siihen että yritykset osaavat arvioida näitä itse. Suomen laki määrittää jo useita vastuullisuuteen liittyviä asioita, ja suomalainen yhteiskunta edellyttää toimimista sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisesti. Tämä antaa vakaan pohjan itsearvioinnille. Lisäksi kuluttajilla on mahdollisuus antaa palautetta palveluntarjoajien toiminnasta. Kriteeristöä tarkistetaan säännöllisesti.

Millä tavalla kuluttajat voivat antaa palautetta yritysten vastuullisuudesta? 

Jos asiakas huomaa, että yksittäinen kriteeri tai useammat kriteerit eivät jonkin vastuulliseksi luokitellun toimijan kohdalla täyty, on hänellä mahdollisuus antaa siitä palautetta Valitse vastuullisemmin -palvelun kautta. Palautteet käsittelee Helsinki Marketing, joka on niistä yhteydessä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus parantaa toimintaansa kyseisellä osa-alueella. Tämän jälkeen arvioidaan, voiko toimija jatkossa olla esillä palvelussa.

Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä.