Helsinki hiilineutraaliksi

Coal pile in front of Hanasaari Power Plant in Helsinki
Lead text
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle.

Hiilineutraaliksi päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuodesta 1990. Jäljelle jäävä 20 % kompensoidaan siten, että Helsinki huolehtii päästövähennysten toteutumisesta kaupungin ulkopuolella tai esimerkiksi hiilinieluja lisäämällä. Helsingin päästölaskelmissa huomioidaan Helsingin rajojen sisäpuolella syntyvät päästöt. Laskelmiin eivät sisälly Helsingin ulkopuolella syntyvät päästöt, kuten lentomatkustaminen, muualla tuotettu ruoka tai muualla ostetut tavarat ja palvelut.

Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2017 olivat 24 % prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:llä. Helsinkiläistä kohti laskettuna päästöt olivat noin 42 % pienemmät. Jotta Helsingistä tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän ja nopeammin. Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.

Getting around in Helsinki by metro
Show in landscape format
Off

Kestäviä liikenneratkaisuja

Liikenteestä aiheutuu viidesosa Helsingin päästöistä. Helsingin kunnianhimoinen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä 69 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Suomen valtakunnallinen tavoite on 50 %.

Tavoitteen saavuttamiseksi on keskeistä vähentää autolla kuljettuja kilometrejä ja valita vähäpäästöisiä kulkuvälineitä. Hiilineutraaliksi pääseminen edellyttää myös ajoneuvoteknologian kehitystä edelleen.

Toimenpiteitä ovat:

 • Edistämme sähköautojen käyttöä mm. kasvattamalla latausverkostoa
 • Vähennämme raskaan liikenteen päästöjä kalustovalinnoilla ja ympäristökriteereillä
 • Vähennämme satamatoiminnan päästöjä
 • Osallistumme ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän jatkoselvitysten laadintaan
 • Korotamme pysäköintimaksuja ja laajennamme pysäköintimaksuvyöhykkeitä
 • Edistämme pyöräilyä ja kävelyä sekä joukkoliikenteen käyttöä
 • Otamme käyttöön uusia liikkumispalveluja
 • Lyhennämme matkoja tiiviillä kaupunki- ja liikennesuunnittelulla
Lukupaikkoja Kaisa-talossa
Show in landscape format
Off

Energiatehokkaampia rakennuksia

Rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä. Suurin päästövähennyspotentiaali piilee vanhojen rakennusten energiaremonteissa: esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä rakennus voidaan korjata aikaisempaa huomattavasti energiatehokkaammaksi. Rakennusten päästöjä voidaan vähentää 80 %.

Koska vain pieni osa Helsingissä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omistuksessa, on tärkeää saada asukkaat ja organisaatiot mukaan päästövähennyksiin. Kaupungin omistamien rakennusten osuus koko Helsingin rakennuskannan päästövähennyspotentiaalista on 11 %. Valtaosa päästöjä vähentävistä toimista on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavia rakennusten omistajille. Samalla ne usein parantavat asumisviihtyvyyttä.

Toimenpiteitä ovat:

 • Tuemme neuvonnalla helsinkiläisten energiaremontteja ja uusiutuvan energian lisäämistä
 • Ohjaamme kaupunginosien suunnittelua yhä vahvemmin hiilineutraalisuuden mukaisesti
 • Ohjaamme rakennusvalvonnassa energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä uusiutuvaan energiaan
 • Parannamme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä kaupungin palvelu- ja asuinrakennuksissa
 • Otamme huomioon rakentamisen koko hiilijalanjäljen ja edistämme puurakentamista
 • Uusimme ulkovalaistuksen energiatehokkaaksi
 • Teemme tilavarauksia päästöttömälle lämpö- ja tuulienergialle
Coal in front of Hanasaari Power Plant in Helsinki
Show in landscape format
Off

Puhdasta energiantuotantoa

Kaupungin omistaman energiayhtiö Helen Oy:n kehitysohjelma vastaa energiatuotannon päästövähennyksistä. Helen Oy:n toimenpiteet vähentävät helsinkiläisten kaukolämmön päästöjä 74 % vuoteen 2035.

Sähköntuotannon päästöjen vähentäminen vaikuttaa koko valtakunnan päästöihin. Tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen kokonaan viimeistään 2030-luvun aikana. Hanasaaren kivihiililaitos suljetaan vuonna 2024.

Toimenpiteitä ovat:

 • Korvaamme fossiilisia polttoaineita rakentamalla uusiutuvalla energialla toimivia lämpölaitoksia
 • Hyödynnämme hukkalämpöä
 • Otamme käyttöön lämpöpumppuja
 • Hyödynnämme lämmön ja sähkön kysyntäjoustoa
 • Siirrymme sähköntuotannossa tuuli- ja aurinkoenergiaan
 • Käytämme sähkövarastoja
 • Sovellamme tulevaisuuden energiaratkaisuja
Women biking past the trash bins in Kalasatama
Show in landscape format
Off

Kohti älykästä ja puhdasta taloutta

Hankinnat muodostavat yli 40 % kaupungin menoista. Helsingin tavoitteena on vähentää omien hankintojensa päästöjä ympäristökriteerien avulla, esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, ruokapalveluissa tai ICT-laitteissa. Lisäksi kaupunki luo alustoja ja mahdollisuuksia Smart & Clean -liiketoiminnan kehittämiselle.

Toimenpiteitä ovat:

 • Teemme ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen Helsingissä mahdollisimman helpoksi
 • Kehitämme ilmastoystävällisiä ratkaisuja yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa
 • Uskallamme kokeilla uutta ja tehdä pilotteja, ja jaamme niistä saadut opit
 • Kehitämme kaupungin hankintakriteerejä sellaisiksi, että ne kannustavat tarjoamaan ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita
 • Otamme huomioon hankkimiemme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren
 • Edistämme jakamis- ja kiertotaloutta mm. kaupungin tilojen käytössä, kirjastoissa sekä ruokahuollossa
 • Seuraamme hankintojamme ja raportoimme niistä entistä suunnitelmallisemmin
 • Vahvistamme kaupunkilaisten, kaupungin työntekijöiden sekä poliitikkojen osaamista ilmastonmuutos- ja kiertotalousasioissa
Sitting on the pier
Show in landscape format
Off

Avoin päätöksentekokäytäntö ohjaa toimeenpanoa

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhdessä satojen asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja yritysten edustajien kanssa. Kuka tahansa on voinut seurata ja osallistua ohjelman laatimiseen Stadinilmasto.fi -sivustolla sekä useissa työpajoissa. Keskeneräisiä asiakirjoja on voinut kommentoida ja kirjoittaa yhdessä muiden kanssa.

Sama avoimuusperiaate jatkuu toimeenpanovaiheessa. Toimenpiteiden käytännön toteutuminen voi vaihdella olosuhteiden muuttuessa, tiedon lisääntyessä ja tekniikan kehittyessä. Avoimen päätöksentekokäytännön periaatteiden noudattaminen myös toimeenpanovaiheessa mahdollistaa uusien näkökulmien ja uuden tiedon keräämisen. Stadinilmasto-sivuston kautta eri osapuolet löytävät toisensa ja voivat toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Toimenpideohjelman etenemistä seurataan säännöllisesti. Kaupungille perustettava ilmasto-ohjausryhmä vastaa seurantatiedon sekä palautteen ja ideoiden hyödyntämisestä toimenpideohjelman päivittämisessä. 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -tiivistelmä pdf-muodossa

Hiilineutraali helsinki 2035 -toimenpideohjelma pdf-muodossa

Stadin ilmasto -sivusto

Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa.